sobota, 29 września 2018

Marcin Krupa. Program wyborczy

Informacja prasowa
27.09. 2018 z briefingu prezydenta Marcina Krupy w zakresie przedstawienia szczegółów programu wyborczego.

Konferencja odbyła się przy ul 3go Maja 11 w siedzibie jednego z offowych teatrów – tj. „Teatru bez sceny”. – To miejsce wzbogaca ofertę kulturalną Katowic, a z drugiej strony jest także bliskie katowickim seniorom, bo  odbywa się tu wiele dedykowanych im wydarzeń i wydawana jest także tutaj karta seniora. To dobre miejsce na przedstawienie elementów programu społecznego, senioralnego oraz kulturalnego – mówi prezydent Marcin Krupa.

W ramach programu kulturalnego jednym z postulatów prezydenta jest utworzenie Muzeum Kukuczki. – Śląsk to miejsce, z którego wywodzi się wiele czołowych postaci światowego himalaizmu. A z Katowicami przez całe życie był związany Jerzy Kukuczka. Dlatego też nowe muzeum powstanie w pobliżu Bazyliki w Bogucicach.

Muzeum ma pełnić dwie funkcje. Z jednej strony będzie to nowoczesna, multimedialna wystawa historyczna, która będzie upamiętniać postać Jerzego Kukuczki, a także odzwierciedlała warunki panujące w wysokich górach. Z drugiej strony placówka ta będzie także pełnić funkcje rekreacyjno – sportowo – edukacyjne. Według zapowiedzi prezydenta Muzeum ma być miejscem spotkań i szkoleń i zarażania pasją do gór. Dodatkową atrakcją będzie górski escape room.

Kolejnym punktem programu prezydenta jest utworzenie Centrum Edukacji Muzycznej im. Wojciecha Kilara, przy ul. Kościuszki. - Katowice są Kreatywnym Miastem UNESCO w dziedzinie Muzyki. Nasze festiwale i inne wydarzenia muzyczne cieszą się już światową renomą. Centrum Edukacji Muzycznej im. Wojciecha Kilara ma być miejscem spotkań z muzyką – jej historią, postaciami, ale też muzyką na żywo. W Centrum odbywać się będą warsztaty, zajęcia edukacyjne i mini koncerty. Centrum obejmować będzie nie tylko budynek, w którym Wojciech Kilar żył i komponował, ale także salę koncertową o powierzchni około  200 m2, która będzie zbudowana pod ogrodem. Ważnym elementem uzupełniającym projekt będzie utworzenie tymczasowych instalacji muzycznych w Parku Kościuszki, które utworzą szlak Kilara.

NOWE DOMY KULTURY I TEATROGRANTY

Podczas spotkań z mieszkańcami Os. Witosa oraz Os. Paderewskiego bardzo często zgłaszanym postulatem było utworzenie nowych domów kultury. Dlatego powstaną 2 nowe domy kultury. Na osiedlu Paderewskiego nowy dom kultury powstanie w części budynku po Gimnazjum nr 5. Kolejny powstanie na os. Witosa. Dodatkowo powstanie nowa siedziba Miejskiego Domu Kultury na Ligocie, która zostanie funkcjonalnie połączona z VII Liceum Ogólnokształcącym – podkreślał prezydent Marcin Krupa.

Kolejnym postulatem prezydenta Marcina Krupy z zakresu kultury jest ustanowienie teatrograntu, który ma zapewnić dobre funkcjonowanie teatrom offowym, które powinny móc stabilnie się rozwijać. Roczna pula teatrograntów wyniesie 250 tys. zł.

POLITYKA SENIORALNA

Dom z mieszkaniami dla seniorów powstanie na końcu ul. Mariackiej, w kamienicach nr 30, 32 i 34. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć w 2020 roku. Łącznie na powierzchni ok. 2100 m2 powstanie około 50 lokali. Kwota inwestycji szacowana jest na ok. 22 mln zł.  Projekt ten wpisuje się mocno w rewitalizację Śródmieścia, gdyż dziś budynki te są pustostanami i wymagają zagospodarowania.

Prezydent Marcin Krupa zapowiedział też powołanie w Katowicach instytucji „Złotej Rączki”. – Ten pomysł jest adresowany dla osób powyżej 65 roku życia, które będą mogły trzy razy w roku zwrócić się o pomoc przy prostych naprawach wodno-kanalizacyjnych, stolarskich i awariach ślusarskich.

Prezydent zapowiedział także rozszerzenie formuły Sportowego Uniwersytetu III Wieku. Obecnie w Katowicach trwa pilotażowy program, które bije rekordy popularności wśród seniorów ponad 400 zapisanych i ponad 1000 osobo-zajęć w tygodniu. Wskazując jak duże jest zapotrzebowanie na aktywności sportowe wśród najstarszych mieszkańców Katowic.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Prezydent Marcin Krupa podkreślił, że zrealizował w 100% zapowiedzi z kampanii wyborczej sprzed czterech lat w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Okazało się, że COP stał się dla katowickich NGO miejscem spotkań i twórczej aktywności. 60 organizacji zarejestrowało tu swoją siedzibą, a ponad 136 organizacji skorzystało z infrastruktury COP.

Powstały COP jest tak popularny, że nie mieści już wszystkich chętnych. Dlatego przy ul. Młyńskiej 9 zostanie kosztem 15 mln zł wyremontowana cała kamienica, która zostanie przekazana na nową siedzibę Centrum Organizacji Pozarządowych. Do dyspozycji NGO’sów będzie ponad 800 m2 powierzchni. Obecna siedziba COP przy ul. Kopernika oczywiście nadal będzie pełnić swoje funkcje – zapowiada prezydent.

Drugim bardzo ważnym i oczekiwanym przez katowickie organizacje programem będzie ogłoszenie konkursu na wkład własny do projektów. Wiele lokalnych stowarzyszeń i fundacji mogłoby pozyskiwać bardzo duże środki na działania społeczne, ale nie robi tego, bo nie stać ich na wkład własny. Chcemy  im pomóc w pozyskiwaniu środków na projekty realizowane właśnie w Katowicach. W 2019 roku zrealizujemy konkurs na wkład własny z pulą środków w wysokości 500 000 zł.

PREFERENCJE DLA MIESZKAŃCÓW KATOWIC

Wprowadzenie Kart Mieszkańca to jeden z ważniejszych postulatów, którego celem jest wprowadzenie preferencji dla osób, które w Katowicach nie tylko mieszkają, ale także są zameldowane – czyli odprowadzają u nas podatki. Karta Mieszkańca ma pokazać, że opłaca się mieszkań w Katowicach.

Karta Mieszkańca pozwoli katowiczanom płacić mniej za parkingi. – W przyszłym roku wdrożymy nową politykę parkingową w Katowicach. Katowiczanie zapłacą mniej – a z drugiej strony poprzez cennik będziemy zachęcać gości spoza Katowic, by przyjeżdżając do naszego miasta wybierali również komunikację publiczną. Dla posiadaczy Karty Mieszkańca będą także tańsze baseny – cena normalnego biletu wyniesie 8 zł, a ulgowego 4 zł. Osoby bez karty mieszkańca zapłacą odpowiednio – 16 zł i 8 zł. Posiadacze karty będą też korzystali z tańszej, a także bezpłatnej oferty kulturalnej jaką proponują miejskie instytucje. „Do udziału w projekcie Karty Mieszkańca zaprosimy także lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników wzorem karty dużej rodziny” – zapowiedział prezydent Marcin Krupa. 

Ilona Kanclerz. Program dla Katowic

Preambuła

Wizja prezydentury Ilony Kanclerz opiera się na trzech filarach: partnerstwie  z mieszkańcami, poprawie jakości ich życia i rewolucji w zarządzaniu miastem. Priorytety to bezpieczeństwo, czyste powietrze, odwrócenie trendów demograficznych i walka z wykluczeniem. Partnerstwo z mieszkańcami oparte będzie na zmianie postrzegania mieszkańców. Obywatele miasta będą partnerami, a nie petentami władz. Zwiększenie podmiotowości Rad Dzielnic, istniejących rad seniorów czy rady młodzieży, a także zintensyfikowanie współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych czy prowadzenie wiążących prezydenta konsultacji społecznych to przykłady w jaki sposób Prezydent powinien rozmawiać  z katowiczanami.

Przyciągając nowych inwestorów czy zachęcając obywateli innych miast do zamieszkania w Katowicach nie można zaniedbywać potrzeb jego obecnych mieszkańców, to rozwiązanie ich problemów i podniesienie jakości ich życia będzie moim celem w pierwszej kolejności. Przywrócę miejską przestrzeń mieszkańcom, bo to oni, a nie deweloperzy są najważniejsi. Po trzecie przeprowadzę zmiany  w sposobie zarządzania miastem. Zmienię priorytety w wydatkowaniu miejskich pieniędzy, ukierunkowując je na potrzeby mieszkańców w każdej dzielnicy – zaproszę ich do współdecydowania o miejskim budżecie w dużo większym stopniu ma to miejsce dzisiaj.

Katowice tworzą 22 jednostki pomocnicze, każdą z nich dotykają inne problemy  i ma inne oczekiwania, na które odpowiedź zawarliśmy w małej karcie – są to konkretne, realne postulaty dla poszczególnych dzielnic. Niektóre bolączki dotykają jednak większych części miasta, sposoby ich rozwiązania zawiera duża karta. Składa się na nią 7 bloków tematycznych, nasi kandydaci omówią teraz niektóre  z poruszanych w nich kwestii.

Duża karta – program dla miasta
 1. TRANSPORT

Rozwój transportu publicznego w oparciu o szybką kolej miejską, budowa nowych dworców lub modernizacja istniejących, wsparcie idei dalszej rozbudowy trasy kolejowej 139 w kierunku Tychów. Koordynacja rozkładów jazdy kolejowych  i KZKGOP, priorytet pojazdów transportu publicznego na skrzyżowaniach  z sygnalizacją świetlną, wydzielenie buspasów. Ukończenie realizacji “Podstawowej Sieci Połączeń Rowerowych do 2020”; przebudowa istniejącej infrastruktury, która nie spełnia wymogów obowiązujących Standardów Rowerowych. Nadanie zdecydowanego priorytetu ruchowi rowerowemu i pieszemu w sąsiedztwie placówek oświatowych (uspokojenie ruchu,dedykowana infrastruktura rowerowa, kontra ruch). Budowa rowerowych tras międzydzielnicowych. Aktywne włączenie się w budowę tras rowerowych  o charakterze ponadlokalnym we współpracy z zarządem województwa śląskiego (Velo Silesia).

Rozwijanie systemu roweru miejskiego proporcjonalnie do współczynnika zagęszczenia sieci w obszarze śródmiejskim i o zwartej zabudowie (stacja max. co 500 m). Instalacja dużych stacji roweru miejskiego (min. 20 rowerów) przy dworcach kolejowych. Budowa dużych, zadaszonych parkingów rowerowych w centrum (przy dworcu na obu placach – Szewczyka i Andrzeja). Finansowanie Roweru Miejskiego z funduszy europejskich.

Poprawa jakości infrastruktury pod kątem ruchu pieszego: odchodzenie od kostki betonowej na rzecz niefazowanej płyty o dużej powierzchni (standard 50 cm lub 30 cm na węższych chodnikach) lub nawierzchnia asfaltowa na wybranych odcinkach (np. dojścia do parków). Likwidacja barier architektonicznych - w tym wszelkich progów na przejściach dla pieszych. Likwidacja przycisków aktywujących zielone światło na przejściach. 


2. PROGRAM DLA RAD JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (RAD DZIELNIC)

Wprowadzenie procedur, regulujących tryb rozpatrywania przez prezydenta i urząd miasta spraw zgłaszanych przez rady dzielnic. Niestety, obecnie nagminnym jest ignorowanie uchwał czy wniosków budżetowych zgłaszanych przez RJP, co wynika z braku określonych procedur.

Radni dzielnicowi będą obowiązkowo informowani, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszystkich inwestycjach i przedsięwzięciach podejmowanych w ich dzielnicy. Obligatoryjna będzie obecność przedstawicieli rady przy odbiorach zakończonych zadań inwestycyjnych z prawem do opiniowania i zgłaszania wniosków.

Przywrócenie budżetów dzielnicowych, których kwota uzależniona będzie od ilości mieszkańców dzielnicy - stała podstawa plus kwota obliczana wg ilości mieszkańców. Budżety powinny mieć charakter interwencyjny - byłyby przyznawane radom na zasadzie rezerwy budżetowej, do wykorzystania w przeciągu roku budżetowego,  w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Powołanie brakujących Rad Jednostek Pomocniczych bez konieczności zbierania przez mieszkańców podpisów.3. INFRASTRUKTURA

Wyremontowana dzielnica – zwiększenie nakładów finansowych na bieżące remonty w dzielnicach. Postulujemy powstanie długofalowego planu potrzeb i rozwoju każdej jednostki. krótki dokument, nie w formie MPZP, który jest niezrozumiały dla mieszkańców. Określimy priorytety w każdej jednostce. Bieżące „interwencyjne” naprawy, remonty po zgłoszeniu np. przez RJP powinny być bezzwłocznie realizowane.

Śródmieście+: systematyczne remontowanie i oddawanie do użytku pustostanów znajdujących się w zasobach KZGM pozwoli na zwiększenie puli miejskich mieszkań adresowanych przede wszystkim do młodych osób, ożywienie centrum  i przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym. Środki powinny pochodzić m.in ze zmiany priorytetów miasta - przesunięć wynikających  z zaprzestania finansowania w tak dużym stopniu budowy infrastruktury “pod deweloperskie inwestycje” na obrzeżach miasta. Nie można odgradzać miejskich inwestycji od tkanki osiedla.

Zwiększenie odpisu od podatku od nieruchomości na remont elewacji nie więcej niż do 50% inwestycji.

Rewolucja w zarządzaniu miejskimi zasobami lokalowymi. Obecnie dług mieszkańców w stosunku do KZGM wynosi ok 250 mln złotych. Tymczasem w jednej ze spółdzielni o porównywalnych ilościowo zasobach dług ten jest dziesięciokrotnie mniejszy.

W Katowicach obecnie jest więcej zarejestrowanych samochodów niż zameldowanych mieszkańców. Jasne jest, że miasto nie zapewni każdemu miejsca parkingowego. Dlatego miasto powinno ukierunkować swoje działania w tym obszarze na rzecz aktualnych mieszkańców.  ŚPR postuluje budowę jednego podziemnego parkingu w centrum miasta - pod Placem Sejmu Śląskiego oraz parkingów wielopoziomowych w najbardziej dotkniętych tym problemem dzielnicach.  Należy “odzyskać” przestrzeń publiczną dla mieszkańców.

Większa liczba terenów zielonych i wybiegów dla psów, zadrzewianie ulic. W każdej dzielnicy powinien znajdować się teren rekreacyjno-integracyjny z grillem, ławkami, stołami, wiatami itd. Powstanie systemu parków i ogrodów miejskich. Zadrzewienie placów, które w okresie upałów podnoszą temperaturę powietrza kumulując promienie słoneczne – Rynku, placu Sejmu Śląskiego.

Doprowadzimy do skutku oczekiwane od dawna przeniesienie targowiska miejskiego z placu Miarki do Miejskiej Hali Kupieckiej na ul. Kozielskiej, by umożliwić handlarzom pracę w godziwych warunkach, z ogrzewaniem i dostępem do wody i toalety. Budowa nowego wiaduktu łączącego autostradę A4 z nowopowstającym Centrum Przesiadkowym.

Powołanie środowiskowych ośrodków kulturalno-integracyjnych w dzielnicach,  w których ich brakuje.

W mieście jest ok. tysiąca pustostanów – 5-letni program przywrócenia ich na rynek nieruchomości. Programy nie tyle socjalne, co motywacyjne dla najzdolniejszych (naukowcy, artyści, startupowcy). Elastyczne reagowanie na potrzeby rynku.
Przeniesienie szaletów i lokalu Aioli pod płytę rynku, wyburzenie „czarnego monstrum” i odzyskanie pierwotnego piękna układu urbanistycznego (tuż po wygaśnięciu pięcioletniego terminu trwałości projektu).4. WALKA ZE SMOGIEM

Ograniczenie niskiej emisji jest palącą koniecznością. Budowa centrów przesiadkowych i usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej pozwoli zmniejszyć liczbę samochodów poruszających się codziennie po mieście.

Podłączanie domów i mieszkań do sieci ciepłowniczej przy finansowym wsparciu miejskiego budżetu to najlepszy sposób stopniowej eliminacji przestarzałych urządzeń grzewczych, a co za tym idzie zmniejszenia problemu smogu w okresie grzewczym.


5. KULTURA I EDUKACJA

Zapewnienie finansowania zakupów dla bibliotek filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej – nie może być tak, że biblioteki walczą o nowości za pomocą Budżetu Obywatelskiego. Program obejmie też dofinansowanie i doposażenie bibliotek szkolnych.

Kulturalna dzielnica – zwiększenie finansowania działań merytorycznych Miejskich Domów Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, by oferta tych jednostek się powiększyła zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym, co umożliwi np. zmniejszenie odpłatności za zajęcia, udostępnianie za darmo sal np. młodym zespołom. Objęcie ochroną konserwatorską jako parku kulturowego tkanki Śródmieścia pozwoli na kontrolę jakości reklam, szyldów, ogródków i nowych inwestycji w tym reprezentacyjnym i cennym wizerunkowo rejonach. Współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego dodatkowych lekcji języka obcego w szkołach podstawowych. Zmniejszenie liczebności klas szkolnych do 24 uczniów znacząco podniesie efektywność nauczania. Wydłużenie pracy świetlic, gdzie dzieci będą mogły odrobić lekcje, pozwoli odciążyć szkolne tornistry. Koncert noworoczny im. Kilara jako impreza na poziomie noworocznych koncertów filharmoników wiedeńskich. Stworzenie funduszu na interwencyjny wykup najcenniejszych zabytków architektury w razie ich zagrożenia dewastacją i opiekę nad nimi. Wykup przez miasto budynku Muzeum Śląskiego i przekazanie na nową siedzibę Muzeum Historii Katowic  i Centrum Organizacji Pozarządowych.
6. POLITYKA SPOŁECZNA

Jednym z głównych, obok bezrobocia, problemów społecznych, dotykających ludność jest ubóstwo. Do pozostałych należą w szczególności: bezradność  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Sporym wyzwaniem jest także wzrastająca liczba osób w podeszłym wieku oraz trudności wynikające  z emigracji mieszkańców.   Nie jest to jedynie problematyka spraw wielkich, ale również sprawy szczegółowe, które mają bardzo duży wpływ na codzienność osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów żyjących w naszym mieście. Zaliczyć do nich można dostęp do transportu publicznego, uniwersalnie projektowanej przestrzeni publicznej czy wydarzeń kulturalnych, miejsc świadczących zadania z zakresu polityki społecznej itp.

Nasze propozycje to: Sport w walce z wykluczeniem – uzależnienie przyznawania dotacji na szkolenie dzieci i młodzieży od podejmowania działań na rzecz walki z wykluczeniem społecznym. Przykłady działań:  a) MOSiR - zakupuje sprzęt sportowy i użycza UKS-om na potrzeby treningu dla dzieci i młodzieży będących pod opieką MOPS. b) Miasto dofinansowuje dodatkowe godziny dla trenerów (na potrzeby zwiększenia czasu jaki trener poświęca dzieciom). Istotne jest także zwiększenie dostępności do infrastruktury - boisk, wielofunkcyjnych całorocznych hal sportowych i basenów. Bon na kulturę – stworzenie systemu, który pozwoli na darmowe uczestnictwo dzieci i młodzieży w ofercie kulturalnej miasta, w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz organizacjami zajmującymi się rodzinami, w których występują społeczne problemy. „Katowice – miasto urodzenia” - dla urodzonych w Katowicach dzieci zagwaratowane miejsce w żłobku – budowa nowych placówek tego typu.

7. ZARZĄDZANIE MIASTEM

Nowoczesny, internetowy referendalny system współdecydowania mieszkańców  o wykorzystaniu miejskiego budżetu.

Dokonamy badania poziomu jakości obsługi mieszkańca poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, konieczność takiego kroku widać najwyraźniej na przykładach Wydziału Komunikacji o gigantycznych kolejkach, przeinwestowanego Wydziału Promocji czy niewydolnego KZGM.

Ożywienie współpracy z miastami partnerskimi.
Regulacja problemu śmieciowego w Katowicach. Tańsze czynsze i podatki  w mieście.

Stworzenie dla pracowników administracji jasnej ścieżki kariery, godziwych warunków płacy i socjalnych oraz systemu szkoleń, umożliwiających podnoszenie kompetencji.

Zupełna transparentność wydatków miasta i miejskich instytucji.

Znaczące ograniczenie wydatków na promocję i przeznaczenie tych pieniędzy na potrzeby mieszkańców.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców: zwiększenie liczby pracowników obsługujących monitoring, dofinansowanie ponadnormatywnych patroli policji.

Partnerstwo publiczno-prywatne miasta i spółdzielni mieszkaniowych działających na terenie miasta w celu tworzenia nowych mieszkań oraz miejsc integracji  i rekreacji.


 Mała karta – program dla dzielnic

Okręg 1

Ligota-Panewniki: Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie liczby patroli.

Piotrowice-Ochojec: Budowa wiaduktu kolejowego nad ul.Jankego, nowy dworzec na ul. Jankego  i przesunięcie istniejącego do ul. Armii Krajowej, co ułatwi dostęp również mieszkańcom Zadola.

Zarzecze: Budowa szkoły podstawowej i przedszkola w najszybciej rozwijającej się dzielnicy.

Kostuchna: Stworzenie parku dzielnicowego dla mieszkańców.

Podlesie: Budowa parkingu przy dworcu kolejowym.


Okręg 2

Dąbrówka Mała: Radykalne rozwiązanie „cuchnącego” problemu kompostownika przy spalarni śmieci .

Szopienice-Burowiec: Rewitalizacja skweru im. Hilarego Krzysztofiaka i przekształcenie w park dzielnicowy.

Janów-Nikiszowiec: Połączenie ul. Leśnego Potoku z ul. Mysłowicką tunelem pod nasypem kolejowym.

Giszowiec: Dofinansowanie podłączenia domków jednorodzinnych do sieci ciepłowniczej, co pozwoli ograniczyć niską emisję. Uregulowanie i oczyszczenie koryta rzeki Bolina.


Murcki: Rewitalizacja Parku Murckowskiego.
Okręg 3

Śródmieście: Poprawa bezpieczeństwa, walka z wandalizmem, zagęszczenie sieci monitoringu, zwiększenie liczby patroli. Utworzenie obszaru chronionego – parku kulturowego, ułatwienie orientacji w terenie – plany miasta, metropolii i schematy komunikacji miejskiej w strategicznych punktach. Zagospodarowanie pustostanów, zwiększenie czystości ulic. Przekształcenie dawnego budynku Kas Totalizatora Wyścigów Konnych na sale wykładowe i konferencyjne Centrum Organizacji Pozarządowych.

Osiedle Paderewskiego-Muchowiec: Budowa parkingów wielopoziomowych, wykorzystanie potencjału terenów rekreacyjnych Doliny Trzech Stawów.

Brynów część wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka: Utworzenie centrum integracyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców.

Dąb: Budowa parkingów wielopoziomowych, które pomieszczą samochody osób dojeżdżających do biurowców Tiramisu. Inicjatywa referendum dotyczącego dalszego losu terenów po przenoszonym stadionie GKS.

Okręg 4

Załęska Hałda-Brynów część zachodnia: Kontrola nad inwestycjami miasta: budową stadionu GKS i Komendy Miejskiej Policji, aby nie obniżyły komfortu życia mieszkańców dzielnicy i nie zagrażały kluczowym dla nich szlakom komunikacyjnym. Zagospodarowanie terenów po kopalni Wujek.

Załęże: Zmiana charakteru dzielnicy poprzez rewitalizację,

Osiedle Witosa: Odgrodzenie osiedla od autostrady A4 ekranami dźwiękochłonnymi, nowa kanalizacja na ulicy Obroki, zagospodarowanie terenów pokopalnianych  i poprzemysłowych oraz nasypów kolei piaskowej, kontrola nad nowymi inwestycjami w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Osiedle Tysiąclecia: Uporządkowanie terenów, które w tym momencie służą jako dzikie parkingi. Powołanie Klubu Seniora.


Okręg 5

Zawodzie: Uregulowanie stanu własnościowego terenów zielonych oraz gruntów w korycie Rawy (na rzecz Miasta Katowice), rewitalizacja "Bulwarów Rawy" tak aby były miejscem bezpiecznym i służyły mieszkańcom w celach rekreacyjnych.

Wełnowiec-Józefowiec: Rewitalizacja Zabytkowej Kolonii Alfred i Lasku Alfreda, by stworzyć miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Utworzenie Domu Dziennej Opieki po uprzednim wykupieniu gruntów od Urzędu Marszałkowskiego (teren sąsiadujący ze szpitalem przy ulicy Józefowskiej).

Koszutka: „Plac zabaw dla dorosłych” i wybieg dla psów na placu Budnioka, renowacja boiska przy SP 36.
 Bogucice: Park dla mieszkańców - Przekształcenie terenu zielonego w rejonie ulic Leopolda i Bohaterów Monte Cassino na park z odpowiednią infrastrukturą zarówno dla mieszkańców jak i dla psów (wybiegi).

czwartek, 27 września 2018

HARMONOGRAM ZAWODÓW STIHL FIT LIFE EXPO KATOWICE 2018


Sobota, 6 października
Godz. 11.00–17.00
Zawody Kobiet – 7 zawodniczek: z Niemiec, Belgii, ze Szwajcarii, z Holandii, Francji
oraz Polski (Julia Królik)
Fit Life Trophy – pokazowe rozgrywki polskich zawodników w formule Champions Trophy
11.00 – otwarcie zawodów, przedstawienie zawodników
11.15 – ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
11.15–12.15 – runda wstępna (mężczyźni)
12.15–12.45 – Stock Saw (kobiety)
13.30–14.15 – ćwierćfinały (mężczyźni)
14.15–14.45 – Underhand Chop (kobiety)
15.00–15.30 – półfinały (mężczyźni)
15.30–16.00 – Single Buck (kobiety)
16.00–16.15 – mały finał (mężczyźni)
16.30 – finał ( mężczyźni)
17.00 – dekoracja zwycięzców – mężczyźni oraz kobiety

Niedziela, 7 października
Godz.11.00–17.15
European Trophy – najlepsi zawodnicy z Europy (Polacy: Michał Dubicki, Jacek Groenwald)
11.00 – ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
11.00–13.00 – runda wstępna
13.30–14.30 – 1/8 finału
15.15–15.45 – 1/4 finału
16.15–16.30 – półfinał
16.50–17.00 – mały finał
17.00–FINAŁ
17.15 – dekoracja zwycięzców

Miejsce zawodów: Spodek, MCK Katowice
Informacja o biletach:
https://fitlife-expo.pl/kup-bilety

środa, 26 września 2018

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej od 1 października


Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że od 1 października (poniedziałek) zostaną wprowadzone następujące zmiany w komunikacji miejskiej:

Linie autobusowe

Rozkład jazdy linii autobusowej nr 18 na dni robocze zakłada skierowanie wybranych ulicami Watta i Mikołajczyka, w celu zapewnienia dojazdów i powrotów z pracy z firmy Magneti Marelli w Sosnowcu. W konsekwencji zmienione zostaną dotychczasowe godziny odjazdów z przystanków początkowych.Rozkład jazdy linii autobusowej nr 815 na dni robocze zakłada wydłużenie trasy pierwszego porannego kursu o odcinek „Sosnowiec Kazimierz Górniczy Kopalnia” – „Sosnowiec Zagórze Zajezdnia”, w celu umożliwienia dojazdów do centrum Sosnowca przed godziną 7:30 oraz zapewnienia połączeń przesiadkowych na linię autobusową nr 106 na przystanku „Sosnowiec Zagórze Zajezdnia”. Po zmianie autobus kurs ten będzie rozpoczynał o godz. 6.48 z przystanku „Sosnowiec Kazimierz Górniczy Kopalnia”.Rozkład jazdy linii autobusowej nr 903N zakłada zmianę trasy kursu rozpoczynającego bieg na przystanku „Dąbrowa Górnicza Gołonóg Aleja Piłsudskiego” o godz. 2.50. Autobus pojedzie bezpośrednio ulicą Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej i DK94, wraz z włączeniem do obsługi przystanku „Dąbrowa Górnicza Szkoła Górnicza”.Dla linii nr 223 zostaną uruchomione dodatkowe kursy w dni robocze.Dla przystanku "Osiedle Odrodzenia Bażantów [nż]" zostanie wprowadzona zmiana statusu - z przystanku "na żądanie" na przystanek stały. Tym samym z dniem 1 października obowiązywać będzie oznaczenie jako "Osiedle Odrodzenia Bażantów" - dotyczy linii autobusowych nr 138, 297, 297N oraz 11 (jeden kurs).

Na dworcu autobusowym „Zabrze Goethego” wprowadzone zostaną zmiany w obsłudze poszczególnych stanowisk przystankowych:

Stanowisko nr 5 będzie obsługiwane przez linie autobusowe nr: 15, 111 i 280, jadące w kierunku Mikulczyc, Biskupic, Helenki i Bytomia.
Stanowisko nr 6 będzie obsługiwane przez linie autobusowe nr: 32, 32N i 932, jadące w kierunku Os.Wyzwolenia i Gliwic.
Stanowisko nr 11 zostanie podzielone na dwa specjalne stanowiska tylko do wysiadania o numerach 11 i 12, w celu umożliwienia dogodnego opuszczenia autobusów przez pasażerów linii kończących kursy na dworcu (nie dotyczy to autobusów linii przelotowych, np. nr: 6, 111, 280, 617, 617N, 840, 840N, 870, które muszą obsługiwać ściśle określone stanowiska).


Dodatkowo, zmienione zostaną nazwy przystanków:

- Bytom Bobrek Piecucha na Bytom Bobrek Huta Julia,

- Sosnowiec Dębowa Góra WSO na Sosnowiec Dębowa Góra Ogródki Działkowe,

- Sosnowiec Klimontów Kopalnia na Sosnowiec Klimontów Basen,

- Sosnowiec Milowice Centrum Handlowe na Sosnowiec Milowice Park Logistyczny,

- Sosnowiec Rudna Prema Milmet na Sosnowiec Rudna Hallera,

- Sosnowiec Jagiellońska-Milmex na Sosnowiec Jagiellońska,

- Zabrze Mikulczyce PGR Nowy Dwór [nż] na Zabrze Mikulczyce Lawendowa [nż].

piątek, 21 września 2018

Dni Energii Miasta Katowice

Black to green - Dni Energii Miasta Katowice

Jak dbać o klimat jednocześnie oszczędzając? Ile energii daje nam słońce? Dlaczego warto zwrócić uwagę na transport publiczny? W sobotę 22 września warto wziąć udział w IV Dniach Energii Miasta Katowice. Przygotowano ciekawe warsztaty, konkursy i pokazy. Spotkajmy się o godzinie 11.00 na katowickim Rynku.
 
Takich Dni Energii jeszcze nie było. W tym roku czeka nas podwójna liczba atrakcji. Każdy, niezależnie od wieku, znajdzie tu coś ciekawego. Tegoroczne Dni Energii łączą się z finałem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i odbywają się 22 września, czyli w Dzień bez samochodu. Odwiedźmy zatem katowicki rynek, aby przekonać się, ile każdy z nas, w prosty sposób, może zrobić dla środowiska naturalnego. Zachęcamy, żeby dotrzeć na miejsce, wykorzystując ekologiczne formy mobilności, takie jak transport publiczny czy rower, albo też dzieląc się swoją przestrzenią w samochodzie.

Od godziny 11.00 do 17.00 swoją ofertę zaprezentują przedsiębiorstwa energetyczne działające w Katowicach. Uczestnicy będą mogli także dowiedzieć się, co charakteryzuje paliwa dobrej jakości, a także poznać zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych.

Dni Energii dla najmłodszych  Działając ekologicznie, działamy na rzecz naszych dzieci, dlatego w czasie Dni Energi nie może zabraknąć atrakcji dla młodszych i najmłodszych uczestników. Ciekawie zapowiada się między innymi pokaz umiejętności magika, który zawsze myśli o segregacji odpadów. Specjalne prezentacje przygotowują także katowickie szkoły. 
Fundacja ekologiczna Arka zaprasza do Kina dla klimatu, czyli specjalnej sali, w pełni zasilanej odnawialnymi źródłami energii, w której zobaczymy film dokumentalny i ekologiczne animacje. Kto chce się przekonać ile energii potrzebuje zwykły smartfon, niech spróbuje naładować baterię za pomocą roweru. 

Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci zainteresowanych techniką.  Koło Naukowe „FOTON” Politechniki Śląskiej zaprasza na pokazy i warsztaty przestawiające technologie pozwalające wytwarzać energię. Przyjrzymy się jak działają ogniwa wodorowe, fotoogniwa, elektrownie i turbiny wiatrowe. Dowiemy się nawet jak pozyskać prąd wykorzystując cytryny albo różnicę temperatur. Z kolei Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych pokaże nam jak działają cewki Tesli, ręczne prądnice czy głośnik plazmowy. 

Każdy powinien zajrzeć do „Domu Ślązaka”, czyli pokoju, w którym przekonamy się, ile energii, zasobów naturalnych i pieniędzy kosztują nas takie zachowania jak włączony telewizor w pustym pokoju czy mycie zębów bez zakręcania wody. 

Muzyka i wycieczki  Dni Energii to także okazja do posłuchania dobrej i różnorodnej muzyki. Zagra GIG BAND. Nie zabraknie także koncertu fortepianowego (Rafał Mokrzycki zagra utwory Chopina, które są najbardziej popularne w Japonii), a na koniec zaprezentuje się zespół AROUND THE BLUES. 

Częścią wydarzenia są także bezpłatne wycieczki, na które zabierzemy się ze specjalnego przystanku przy ulicy Młyńskiej 4. Zobaczymy między innymi ścieżkę edukacyjną w Oczyszczalni Gigablok, budynek pasywny w Parku Naukowo - Technologicznym Euro - Centrum, Elektrociepłownię - Zakład Wytwarzania Katowice oraz las w Muchowcu i dostrzegalnię przeciwpożarową. 

Nie tylko na rynku, nie tylko w sobotę  Plenerowe spotkanie na katowickim rynku to tylko część tegorocznych Dni Energii Miasta Katowice, które rozpoczynają się w piątek 21 września od konferencji organizowanej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Jej uczestnikami będą samorządowcy i uczniowie. Część dla samorządów poświęcona będzie między innymi strategii zrównoważonej transformacji regionów górniczych i zmianom klimatu. W grudniu odbędzie się w Katowicach COP 24, czyli Szczyt Klimatyczny ONZ, dlatego też tematyka klimatu i szczytu klimatycznego zdominuje również konferencję organizowaną z myślą o uczniach katowickich szkół. 

Udział w wydarzeniach na katowickim rynku (sobota 22 września, godz. 11.00 – 17.00) jest bezpłatny i dostępny dla każdego. Udział w konferencji jest możliwy tylko dla wcześniej zarejestrowanych gości. Organizatorem Wydarzenia jest Miasto Katowice, współorganizatorami są ZEC Katowice S.A. oraz Tauron Ciepło sp. z o.o., natomiast Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach objął wydarzenie patronatem honorowym. IV Dni Energii Miasta Katowice są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Wykłady w pawilonie edukacyjnym „dobry klimat” w dniu 22.09.2018 r.:

12:20 – 12:40 Niska emisja "bez ściemy", czyli jak ogrzewać domy tanio i ekologicznie

12:50 – 13:10 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych - technologie i możliwości wsparcia finansowego

13:20 – 13:40 Dobry klimat

13:50 – 14:10 Adaptacja do zmian klimatu jest dla wszystkich

14:20 – 14:40 Obowiązki i odpowiedzialność producentów kotłów grzewczych na paliwo stałe w świetle obowiązujących przepisów UE i krajowych

14:50 – 15:10 Jak wybrać bezpieczne oświetlenie LED?

15:20 – 15:40 Energia z lasu

Codziennie ryzykują swym zdrowiem i życiem. Czasem dostaną napiwek. Rzadziej - takie wzruszające podziękowania. Czytaj: https://katowicedz...