środa, 11 września 2019

Urząd Miasta Bytomia wyjaśnia

Petycja o podanej przez Pana treści nie została zarejestrowania w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Analizujemy z uwagą i rozpatrujemy każdą petycję (w rozumieniu Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.) wnoszoną przez mieszkańców Bytomia, która wpływa do Urzędu Miejskiego.

W lutym br. Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej ogłosił przetarg na letnie i zimowe utrzymanie czystości i konserwację zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Bytomia. W związku z ogólnokrajową awarią systemu e-puap, przetarg trzeba było unieważnić (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych). Bezpośrednio po upływie terminu na wniesienie odwołania, MZZiGK ponownie ogłosił postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego (tj. 24 kwietnia). Do terminu wyznaczonego na składanie ofert złożono łącznie 18 ofert na 8 części postępowania. Oferty ocenione przez MZZiGK jako najkorzystniejsze w każdej z części przewyższały kwotę, jaką MZZiGK zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 12 lipca po raz kolejny został ogłoszony przez MZZiGK przetarg. W dniu 19 sierpnia 2019 r. oferty zostały otwarte i rozpoczęła się procedura oceny ofert. Na dzień dzisiejszy MZZiGK podpisał już pierwsze umowy na obsługę rejonu 3 i 4 tj. śródmieście północ i śródmieście zachód. Lada chwila zostaną wyłonieni kolejni wykonawcy w ramach tego postępowania.

W związku z faktem unieważnienia dwóch kolejno prowadzonych postępowań na letnie i zimowe utrzymanie czystości i konserwację zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Bytomia, a także w związku koniecznością zachowania ciągłości prac objętych przedmiotem zamówienia, zaistniała potrzeba natychmiastowego zapewnienia świadczenia usług utrzymania czystości i porządku w mieście Bytom. Po fiasku negocjacji z dotychczasowym wykonawcą, MZZiGK postanowił o wszczęciu postępowania w trybie niekonkurencyjnym, „z wolnej ręki”, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. MZZiGK rozesłał do pięciu przedsiębiorców zaproszenie do nawiązania współpracy (rozeznanie rynkowe), na które odpowiedziała tylko jedna firma. W tej sytuacji zaproszono firmę do  negocjacji w trybie opisanym w ustawie UZP art. 67 ust.1 pkt.3. Negocjacje zakończyły się zawarciem umowy tylko na jeden miesiąc, tj. kwiecień 2019 r. na kwotę 1 mln 100  tys. zł. Po tym, jak unieważniony został przetarg, MZZiGK ponownie wystosował zaproszenia do kilku przedsiębiorców. Tym razem chęć współpracy zadeklarowały dwie firmy, z którymi podjęto negocjacje i zawarto umowy na kolejny okres.

MZZiGK płaci tylko za wykonane usługi. Za stwierdzone nieprawidłowości MZZiGK nakłada dziesiątki tysięcy złotych kar – potrącił już firmom sprzątającym ponad 600 tysięcy zł za niewykonane prace.
--

Małgorzata Węgiel-Wnuk
rzecznik prasowy
Urząd Miejski w Bytomiu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

przekierowanie na domeny

Z katowicedzis na domeny