sobota, 22 grudnia 2018

Ogłoszenie o ławnikach

Powrót na stronę WWW:
https://katowicedzis.pl/

Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach pismem z dnia 10 grudnia 2018 r. - na podstawie  art. 168  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) - wystąpił do Rady Miasta Katowice o przeprowadzenie uzupełniającego wyboru jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy, na kadencję 2016-2019.

Kandydatów na ławnika mogą zgłaszać do dnia 31 stycznia 2019 r. Radzie Miasta Katowice: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, z wyłączeniem parti politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Katowic.

NABÓR ZAKOŃCZY SIĘ 31 STYCZNIA 2019 r.

Ponadto zgodnie z ww. ustawą:
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
• jest nieskazitelnego charakteru
• ukończył 30 lat (na dzień wyboru)
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Katowicach co najmniej od roku
• nie przekroczył 70 lat (na dzień wyboru)
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Ławnikami nie mogą natomiast  być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
• adwokaci i aplikanci adwokaccy
• radcy prawni i aplikanci radcowscy
• duchowni
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej
• funkcjonariusze Służby Więziennej
• radni gminy, powiatu i województwa.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (po taką informację należy zgłosić się do w punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, który mieści się w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18, tel.: (32) 607 05 91, (32) 607 01 53)
•     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
•     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza  rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
• dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Po odpis z Krajowego Rejestru Sądowego można zgłosić się do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14. Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Rada Miasta Katowice będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławnika od Wojewódzkiego Komendanta Policji w Katowicach.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można odbierać w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4 na parterze w pokoju nr 11a i na II piętrze w pokoju nr 206. Dokumenty te dostępne są do pobrania również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice bip.katowice.eu w specjalnej zakładce „Ogłoszenia i Aktualności.     Nabór na  ławników sądowych  ”  .

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4, na parterze w pokoju nr 11a i na II piętrze w pokoju nr 206.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Katowice po 31 stycznia 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Przewiduje się, iż tajny wybór ławnika nastąpi na sesji Rady Miasta Katowice w dniu 7 marca 2019 r.

Kartę ze złożonymi dokumentami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerami tel.: 32/2593237 oraz 32/2593232.

Powrót na stronę WWW:
https://katowicedzis.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

przekierowanie na domeny

Z katowicedzis na domeny